Samēries ar koku NP

Mērķis:
• Iemācīties lietot vienkāršu pētniecības metodiku, apgūstot dažādas koku pazīmes un īpatnības

 

Nepieciešams: 1

Nepieciešamie materiāli:
• Koka pases lapa Nr. 2
• Mērlente

Darba gaita: 2

Sāciet nodarbību ar jautru uzdevumu – uzdodiet katram bērnam atrast kokus, kuri ir tikpat 1) gari kā viņš
un 2) tikpat resni kā viņš. Lai viņi norāda uz augstāko un zemāko koku apkārtnē.
Uzmanības koncentrēšana
Lūdziet bērnus klusībā pie sevis izskaitīt, cik dažāda augstuma koku viņi apkārtnē var redzēt. Noskaidrojiet
kopīgi atbilžu variantus.

Lai precīzi noskaidrotu koku augstumu un resnumu apkārtnē, izdaliet skolēniem darba lapas un pildspalvas
un izstāstiet, ka katram skolēnam savs koks būs jāiepazīst tuvāk, saskaņā ar uzdevumiem, kas aprakstīti uz
darba lapas (viens koks var būt vairākiem skolēniem):
– jānosaka koka augstums
– jānosaka koka resnums
– jānosaka koka vecums

 

Kad darbs padarīts, sapulciniet skolēnus kopā un kopīgi noskaidrojiet, kurš no pētītajiem kokiem ir
visaugstākais, viszemākais, kurš visresnākais, kurš vistievākais. Vai tas ir atkarīgs no koku sugas vai no koka
vecuma? Gadījumā, ja kāds no jaunākajiem kokiem ir resnāks par visvecāko koku, pārrunājiet arī, kas varētu
būt tam par iemeslu – pārāk tuvu augoši koki, slikti laika apstākļi, ugunsgrēki, nabadzīga augsne utt.

Metodiskās norādes: 3

Apskatieties, vai kāds no jūsu kokiem gadījumā nav aizsargājams dižkoks. Salīdziniet savu koku resnumu ar
valstī noteikto standartu, lai koks kļūtu par aizsargājamu.
Nodarbības noslēgumā pārrunājiet ar skolēniem, kāpēc īpaši resni un veci koki tiek aizsargāti. Par
nokrišņiem, par to, ka tie uzsūc lietus ūdeņus, palīdz novērst plūdus utt.
Nodarbības beigās pajautājiet skolēniem, kurš uzdevums viņiem patika vislabāk, kurš bija visvieglāk/grūtāk
veicams.
Informācija: Lai koks kļūtu par aizsargājamu dižkoku, tā apkārtmēram 1,30 m augstumā ir jāatbilst valstī
noteiktajiem standartiem:
Parastā kļava (Acer platanoides L.) un apse (Populus tremula L) – 3,5 m
Bērzs (Betula pendula), egle (Picea abies), priede (Pinus sylvestris) – 3 m
Parastais ozols (Quercus robur L.) – 5 m
Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.) – 1,7 m
Parastais osis (Fraxinus excelsior L.) un parastā liepa (Tilia cordata Mill.) – 4 m
Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.) – 3,2 m

Ievietoja: K.Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv
Aprobēts no : https://www.mammadaba.lv/images/mammadaba/Skolam/Izzini_mezu.pdf